Френска граматика за деца и начинаещи

Членове

Определителни членове

le mari (льо мари)   съпругът

la mère (ла мер)   майката

  • На френския език има два рода – мъжки и женски. 
  • Родът може да се определи чрез члена: le (льо) = ътмъжки род, la (ла) = таженски род
  • Определителните членове се използват пред съществително, което означава конкретен обект, когато контекстът е известен. Именно затова ги използваме постоянно, защото често говорим за това, което знаем.
  • Определителният член се поставя пред съществително.
  • Ако съществителното започва с гласна, le (льо) = ът, la (ла) = та → l’ (л) = ът, та:

l’ami (лами)   приятелът

l’amie (лами)   приятелката

 

Времена

Сегашно време

Глаголи

  • Спрягане на глагола être (етр) = бъда в сегашно време:

Je suis. (жьо сюи)   Аз съм.

Tu es. (тю е)   Ти си .

Il, elle est. (ил, ел е)   Той, тя е.

Nous sommes. (ну сом)   Ни сме.

Vous‿êtes. (ву зет)   Ви сте.

Ils sont. (ил сон)   Те са.

Отрицание

Elle ne parle pas. (ел ньо парл па)   Тя не говори.

  • ne (нё) преди глагола и pas (не) след глагола.

Прилагателни

Женски род

мъски род: content (контан)   щастлив

женски род: + e → contente (контант)   щастлива 

Предлози

Toulouse (тулуз)   Тулуза (град във Франция)

à Toulouse (а тулуз)   в Тулуза

la mère de Marina (ла мер дьо марина)   майката на Марина

en janvier (ан жанвие)   през януари