Урок 4 – Определени членове

Членове le, la, l'

 1. текст и фонетика
 2. лексика
 3. превод
 4. граматика и произношение
  1. произношение ieu, è, ê, свързване c vous = вие
  2. определителни членове le, la, l
  3. сегашно време на глагола être = бъда (3 част)
  4. предлог de

Текст с транскрипция

Irina est l’amie russe de Julie.   ирина е лами рюс дьо жюли

Monsieur Dupuis est le père de Julie et le mari de Madame Dupuis.   мьосийо дюпюи е льо пер дьо жюли

Il est grand.   ил е гран

Madame Dupuis est la mère de Julie.   мадам дюпюи е ла мер дё жюли

Elle est petite.   ел е пьотит

Ils sont‿heureux.   ил сон ьорьо

Irina (sur Internet) : Bonjour ! Vous‿êtes sur Skype ?  ирина сюр ентернет бонжур ву зет сюр скайп

Monsieur et Madame Dupuis, Julie :   мьосийо е мадам дюпюи жюли

Bonjour ! Oui, nous sommes sur Skype !   бонжур уи ну сом сюр скайп

Irina : Tu es ici Julie ?   ирина тю е иси жюли

Julie : Oui !   жюли уи

Irina : À très vite !   ирина а тре вит

Думи с транскрипция и превод

la (ла), l’ (л)   та, определелителен член  женски род единствено число

l’amie (лами)   приятелката

de (дьо)   на

monsieur (мьосийо)   господин

le (льо), l’ (л)   ът, определелителен член  мъжки род единствено число

le père (льо пер)   бащата

le mari (льо мари)   съпругът

madame (мадам)   госпожа

il (ил)   той

grand (гран)   висок

la mère (ла мер)   майката

petite (пьотит)   малка

ils (ил)   те

vous‿êtes (ву зет), ils sont (ил сон), être (етр)   вие сте, те са, бъда 

heureux (ьорьо)   щастливи 

vous (ву)   вие

ici (иси)   тук

très (тре)   много

vite (вит)   бързо

à très vite (а тре вит)   до скоро

Текст с превод

Irina est l’amie russe de Julie.  Ирина е руската приятелка на Жюли.

Monsieur Dupuis est le père de Julie.   Господин Дюпюи е бащата на Жюли.

Il est grand.  Той е висок.

Madame Dupuis est la mère de Julie et le mari de Monsieur Dupuis.   Госпожа Дюпюи е майката на Жули и съпругът на господин Дюпюи.

Elle est petite.  Тя е малка.

Ils sont‿heureux.  Те са щастливи.

Irina (sur Internet) : Bonjour ! Vous‿êtes sur Skype ?  Ирина (в интернет): Здравейте! Вие сте в Скайп?

Monsieur et Madame Dupuis, Julie : Bonjour ! Oui, nous sommes sur Skype !  Господин и госпожа Дюпюи, Жюли: Добрър ден! Да, ние  сме в Скайп!

Irina : Tu es ici Julie ?  Ирина: Ти тук ли си, Жюли?

Julie : Oui!   Жюли: Да!

Irina : À très vite !   Ирина: До скоро!

Граматика и произношение

Произношение ieu, è, ê, свързване c vous = вие

 • ieu се чете като „ийо„:

monsieur (мьосийо)  господин

eu се чете като „ьо“ :

 • è, ê читается как «е»:

le père (льо пер)   бащата 

Vous‿êtes. (ву зет)   Вие сте.

e се  чете като „е“ пред две съгласни

 • свързване c vous (ву) = вие:

vous (ву)=  вие + гласна → s се чете като «з»:

Vousêtes. (ву зет)   Вие сте.         

произношение

Определителни членове le, la, l'

 • Определителен член, мъжки род, единствено число: le (льо) = ът:

le mari (льо мари)   съпругът

 • Определителен член, женски род, единствено число: la (ла) = та:

la mère (ла мер)   майката

 • На френския език има два рода – мъжки и женски. 
 • Родът може да се определи чрез члена: le (льо) = ътмъжки род, la (ла) = таженски род
 • Определителните членове се използват пред съществително, което означава конкретен обект, когато контекстът е известен. Именно затова ги използваме постоянно, защото често говорим за това, което знаем.
 • Определителният член се поставя пред съществително.
 • Ако съществителното започва с гласна, le (льо) = ът, la (ла) = та → l’ (л) = ът, та:

l’ami (лами)   приятелът

l’amie (лами)   приятелката

 

Сегашно време на глагола être = бъда (3 част)

 • Спрягане на глагола  être (этр) = бьда:

Je suis. (жьо сюи)   Аз съм.

Tu es. (тю е)   Ти си .

Il, elle est. (ил, ел е)   Той, тя е.

Nous sommes. (ну сом)   Ни сме.

Vous‿êtes. (ву зет)   Ви сте.

Ils sont. (ил сон)   Те са.

Предлог de

 • de (дьо) = на

la mère de Marina (ла мер дьо марина)   майката на Марина