Урок 1 – Френско произношение

Френската азбука

 1. текст и фонетика
 2. лексика
 3. превод
 4. граматика и произношение
  1. букви e, h, à
  2. произношение on, ou
  3. сегашно време на глагола être = бъда 
  4. предлог à = в + място

Текст с транскрипция

Elle s’appelle Julie.   Ел сапел Жюли.   

Elle habite à Toulouse.   Ел абит а Тулуз.

Elle est timide.   Ел е тимид.

Elle est jolie.   Ел е жоли.

Bonjour Julie !   Бонжур Жюли!

Думи с транскрипция и превод

elle (ел)   тя

elle s’appelle (ел сапел), s’appeler (сапеле)   тя се казва

elle habite (ел абит)    тя живее

à (а)   в + място

Toulouse (тулуз)   Тулуза (град във Франция)

à Toulouse (а тулуз) в Тулуза

elle est (ел е), être (етр)   тя е, бъда

timide (тимид)   срамежлива

jolie (жоли)   красива

bonjour (бонжур)   добър ден, здравейте

Текст с превод

Elle s’appelle Julie.   Тя се казва Жули.

Elle habite à Toulouse.   Тя живее в Тулуза.

Elle est timide.   Тя е срамежлива.

Elle est jolie.  Тя е красива.

Bonjour Julie !  Добър ден Жули!

Граматика и произношение

Букви e, h, à

 • Ударението винаги е на последния слог на думата.
 • e в края на думите не се чете:

Julie (жюли)   Жюли

 • e се чете като е“ пред две съгласни:

Elle s’appelle. (ел сапел)   Тя се казва.

 • h никога не се чете:

Elle habite. (ел абит)   Тя живее.

 • à се чете като а„:

à (а)   в

 

Произношение on, ou

 • on се чете като „он“:

bonjour (бонжур)   добър ден

 • ou се чете като „у“:

bonjour (бонжур)   добър ден

Сегашно време на глагола être = бъда (1 част)

 • Спрягане на глагола être (етр) = бъда (1 част):

Elle est. (ел е)   Тя е.

Предлог à = в + място

 • à (а) = в + място:

Toulouse (тулуз)   Тулуза (град във Франция)

à Toulouse (а тулуз)   в Тулуза