Урок 2 – Френско произношение

Четене на френски букви

 1. текст и фонетика
 2. лексика
 3. превод
 4. граматика и произношение
  1. букви s, e, ç
  2. произношение ai, an
  3. сегашно време на глагола être = бъда (2 част)
  4. сегашно време на глаголите от първа група (1 част)

Текст с транскрипция

Irina : Bonjour Julie !   ирина бонжур жюли

Tu es française ?   тю е франсез

Tu parles français ?   тю парл франсе

Tu habites à Toulouse ? тю абти а тулуз

Julie : Bonjour Irina !   жюли бонжур ирина

Oui,  je suis française. уи жьо сюи франсез

Je parle français et russe.   жьо парл франсе е рюс

J’habite à Toulouse.   жабит а тулуз

C’est super !   се сюпер

Думи с транскрипция и превод

tu (тю)   ти

tu es (тю е), être (етр)   ти си, бъда

française (франсез)   французойка

je parle (жьо парл), tu parles (тю парл), parler (парле)   аз говоря , ти говориш, говоря

français (франсе)   френски

j’habite (жабит), tu habites (тю абит), habiter (абите)   аз живея, ти живееш, живея

oui (уи)   да

je, j’ (жьо ж)   аз

je suis (жьо сюи), être (етр)   аз съм, бъда 

et (е)   и

russe (рюс)   руски

cest (се)   това е

super (сюпер)   супер

Текст с превод

Irina : Bonjour Julie !   Ирина: Добър ден Жюли!    

Tu es française ?  Ти французойка ли си?   

Tu parles français ?   

Tu habites à Toulouse

Julie : Bonjour Irina !   Здравейте Ирина!   

Oui,  je suis française

Je parle français et russe.  Аз говоря френски и руски.   

J’habite à Toulouse.  Аз живея в Тулуза.   

C’est super !  Това е страхотно!   

Граматика и произношение

Букви s, e, ç

 • s в края на думите не се чете:

Je suis. (жьо сюи)   Аз съм.

 • e в края на думите се чете като „ьо“, когато думите имат една сричка:

1 сричка: jeьо)   аз

e се  чете като „е“ пред две съгласни

 

Произношение ai, an

 • ai се чете като „е“:

français (франсе)  френски

 • an се чете като „ан“:

français (франсе)  френски

Сегашно време на глагола être = бъда (2 част)

 • Спрягане на глагола être (етр) = бъда (2 част):

Je suis. (жьо сюи)   Аз съм.

Tu es. (тю е)   Ти си. 

Сегашно време на глаголите от първа група (1 част)

 • Первая група = глаголи със завършек –er (е)
 • Спрягане на глагола habiter (абите) = живея:

J’ habit + e habite. (жабит)   Аз живея.

Tu habit + eshabites. (тю абит)   Ти живееш.

Elle habit + ehabite. (ел абит)   Тя живее.

 • je (жьо) = аз + h → j'(ж)    аз
 • Перва група = правилни глаголи
 • Във френския език има много глаголи от първа група.